תיקונים מוצעים בחוק מיסוי מקרקעין

במסגרת הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018( וכן במסגרת הצעה לתיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין, מוצעים מספר תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק")  אשר חלקם עתיד להיות מיושם בסמוך לפרסום החוק ברשומות וחלקם בהדרגה למשך מספר שנים.

להלן אסקור את התיקונים המוצעים:

במסגרת הצעת חוק התוכנית הכלכלית מוצע לתקן את סעיף 15, העוסק בתשלום מקדמות ולקבוע בסעיף קטן (ט)(1) כי משך הזמן שבו יוכל הרוכש לקבל אישור גם לעניין מס רכישה לרישום הזכויות על שמו, בהתקיים כל התנאים בסעיף, יקוצר מ-90 ימים ל-60 ימים.

תחולתו של תיקון סעיף 15(ט)(1) הינו ביום 30/04/2020, אולם כחלק מהצעת חוק התוכנית הכלכלית צורפה הוראת שעה למשך 3 שנים (על מנת לבחון את יעילות המהלך) הקובעת, שבחלוף 90 ימים מהיום שבו יפורסמו תקנות לעניין הצהרה באופן מקוון (היום הקובע) ועד ליום 30/04/2020 יקוצר המועד ל-60 ימים לגבי כלל הרוכשים, כאשר לגבי חברה רוכשת – אשר מתקיימים בה התנאים אשר יקבע המנהל –  ניתנה הקלה מיוחדת והיא תוכל לקבל אישורי המסים לעניין מס שבח ולעניין מס רכישה באופן מיידי, ובלבד שהחברה הרוכשת שילמה את המקדמה ואת שומתה העצמית, המציאה למנהל את כל המסמכים אשר נדרשה להמציאם, והמנהל אישר ששולם המס המגיע על פי שומה שנעשתה לפי סעיף 78(ב) בשל המכירה שבה הגיעה לידי המוכר, הזכות הנרכשת בידי החברה.

כמו כן, מוצע לתקן את סעיף 16 לחוק כך שיתאפשר רישום הנכס במקרים המתאימים שבהם החשש מאי תשלום המס נמוך, גם לפני שהסתיים הטיפול בתיק בידי רשות המסים.

אי לכך מוצע לקבוע שבעסקאות שבהן התבקש פטור ממס שבח,  יינתנו אישורי המסים בתוך 10 ימים (כיום ממוצע הימים עומד על 25) מיום הגשת ההצהרה על ידי המוכר או הגשת כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר, אם הרוכש שילם את מס הרכישה המגיע ממנו בהתאם לשומתו העצמית ואם התקיימו התנאים הבאים: לא נעשתה שומה לגבי המכירה, הזכאות לפטור ממס שבח אינה מותנית בהתקיימות תנאי עתידי והתמורה בעסקה לא מושפעת מזכויות בניה.

תחולת התיקון הינה ביום 01/01/2020,  אולם במסגרת הוראת השעה מוצע לקבוע כי בשנת 2017 משך הזמן יעמוד על 20 ימים, בשנת 2018 – 17 ימים, ובשנת 2019 – על 14 ימים.

במקביל, מוצע לקבוע שכאשר תירשם הקרקע על שם הרוכש, מבלי שאישר המנהל ששולם מס הרכישה, ירשום רשם המקרקעין בפנקס הערה כי טרם ניתן אישור המנהל על תשלום המס, ושאם לא ישולם המס, תחול על גבייתו הוראות פקודת המיסים (גבייה). יצוין, כי הוראות אלו  קובעות כי מס המגיע על מקרקעי הסרבן, יהיה שעבוד ראשון על אותם מקרקעין.

מוצע לקבוע בנוסף, כי ההערה לא תמנע ביצוע עסקאות בזכות במקרקעין והיא תימחק בידי הרשם לאחר שהמנהל יאשר שהעסקה הייתה פטורה ממס או ששולם המס בשלה.

תיקון נוסף במסגרת הצעת חוק התוכנית הכלכלית, נועד לקצר את זמני הדיווח בכל העסקאות הבאות ל- 20 ימים בלבד: מכירת אופציה ייחודית, דחיית יום המכירה בעסקאות פינוי בינוי ותמ"א 38, הצהרה רגילה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין, הודעה על רכישה בנאמנות, הודעה על הקצאה באיגוד מקרקעין וכן הודעה לפי סעיף 75א לחוק, על עסקה המותנית בתנאי מטלה בתנאים הקבועים בסעיף 19(3א) לחוק.

יובהר כי תחולתו של תיקון זה הינה לאחר פרסומו של החוק ברשומות.

 

ההצעה לתיקון 89 לחוק, גובשה לאור ביקורת שנשמעה במהלך השנים על הרכבה של ועדת ערר המורכבת משופט ו-2 חברים שאחד מהם הוא נציג ציבור, כאמור בסעיף 89 לחוק.

ביקורת זו נבעה עקב החשש לניגוד עניינים של 2 חברי הוועדה הנוספים המשמשים בנוסף לתפקידם בוועדת הערר, גם  כעו"ד, רו"ח ושמאי מקרקעין פעילים, המייצגים לקוחות בעניינים הדומים לאלה המובאים לפניהם בשבתם כוועדת ערר לפי החוק.

לאור האמור לעיל, מוצע להסמיך את בית המשפט המחוזי, לדון בערעור מס לפי חוק מיסוי מקרקעין, בשופט אחד, במקום ועדת הערר הפועלת כיום.

בנוסף, מוצע לבטל את סעיף 90 הקובע כיום כי ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדת הערר יינתן רק לגבי בעיה משפטית, כך שהערעור לבית המשפט העליון יבוצע מכח סעיף 41 לחוק בתי המשפט החל על הליכים המתנהלים לפני בית המשפט המחוזי.

תחולתו של התיקון הינו 30 ימים מיום פרסומו (יום התחילה) , כאשר בנוסף נקבעו הוראות מעבר לגבי ערר שהיה תלוי ועומד ערב יום התחילה, בטרם החלו בעלי הדין להציג בו ראיות,  המעבירות לבית המשפט המחוזי את הסמכות להמשיך לדון בעניין.

יש לציין, כי ערעור מס לפי פקודת מס הכנסה וכן ערעור מס לפי חוק מס ערך מוסף, נדונים גם הם לפני בית המשפט המחוזי בדן יחיד.

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל [email protected]

 אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה