תיקונים חדשים בתקנות מס רכישה

בתאריך 05/12/2016 פורסמו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון), התשע"ו-2016, הכוללות מספר תיקונים טכניים ותיקון אחד מהותי בתקנות מס הרכישה (להלן: "התקנות").

להלן סקירת התיקונים החדשים בתקנות:

  1. תקנה 1 לתקנות, הגדירה "נכה" בפסקה (3) – כמשמעותו בסעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי ובפסקה (4) הגדירה "נכה" – על פי פרק ו'2 לחוק הביטוח הלאומי.
    ומאחר וההפניות לסעיפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב משנת 1968) אינן תואמות לסעיפי חוק הביטוח הלאומי בנוסחו החדש משנת 1995 , הוחלט סוף סוף לתקן את ההפניות ולקבוע בפסקה (3) הפניה לסעיף 103 לחוק הביטוח הלאומי ובפסקה (4) להפנות להגדרת "נכה" לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי.
  2. תקנה 6 לתקנות מעניקה לחברות ממשלתיות עירוניות לשיכון, "פרזות" ו-"חלמיש" הקלה במס רכישה ומחייבת אותן בשיעור של 0.5% בלבד. בעקבות הקמתה של "דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור והשכרה" מכח החלטת ממשלה מיום 09/10/2013, אשר בין היתר רוכשת בניינים שלמים ומשכירה אותם בשכירות ארוכת טווח, נוספה להקלה בתקנה 6 גם "החברה הממשלתית לדיור להשכרה".
  3. תקנה 16א לתקנות קבעה כי שווי הזכות במקרקעין שנקבע בתקנה 16 יותאם לעליית המדד 4 פעמים בשנה. הוחלט לקבוע את עדכון עליית המדד גם לעניין תקנה 16 לפעם אחת בשנה בלבד, ב-16 לינואר.
  4. תקנה 20א, אשר עסקה בהעברת זכות במקרקעין בין ידועים בציבור לפי סעיף 62(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") בוטלה וזאת לאור ביטולו של סעיף 62(ב) לחוק בתיקון 76.
  5. בתקנה 11 לתקנות, שנועדה להקל בתשלום מס רכישה, על 3 סוגי רוכשים בעת רכישת דירות מגורים; נכה, נפגע ובן משפחה של חייל שנספה במערכה – בוצעו 2 תיקונים חשובים:

א. נקבע שגם עיוור שלא מגיע לנכות של 90% יקבל את ההטבה במס רכישה, בדומה למצב הקבוע בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, וזאת ע"י הוספת המילה "עיוור" לאחר המילה "נכה" בתקנה. יש לציין כי הוראת ביצוע 11/86 החילה בעבר את תקנה 11 לתקנות גם על עיוור, אשר יציג אישור ממס הכנסה על זכאות לפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה אולם מאחר ובשנים האחרונות לא יושמה, הוחלט לקבוע זאת במפורש בתקנות.

 ב. תיקון מהותי שבוצע בתקנה, מאפשר ל-4 סוגי הרוכשים הנ"ל (נכה, עיוור, נפגע ובן משפחה של חייל שנספה במערכה) ליהנות גם ממדרגת מס הרכישה של 0% וגם מהוראות התקנה המאפשרת הטבה בשיעור של 0.5% מס רכישה בלבד, על יתרת השווי ברכישת זכות במקרקעין לשם שיכונם – ששוויה עד לתקרה של 2.5 מיליון ₪, כאשר בזכות ששוויה גבוה יותר לא בוצע שינוי מהמצב הקודם וישולם 0.5% מס רכישה מהשקל הראשון.

יש לציין, כי החלטת בית המשפט העליון בהלכת גור (ע"א 1492/12) קבעה, כי אין מקום לאפשר לרוכש, העומד בתנאי תקנה 11 לתקנות, לקבל הן שיעור מס של 0% עד לשווי המדרגה הראשונה והן את שיעור המס המופחת בתקנה 11 לגבי יתרת שווי הדירה אלא נתונה לו זכות הבחירה בין 2 ההוראות – והשבוע כאמור, תוקנה תקנה 11 בכל הקשור לזכות במקרקעין לשם שיכונם אשר שוויה אינו עולה על 2.5 מיליון ₪.

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל [email protected]

 אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה