תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין וחוק איסור הלבנת הון

אתמול עברו בכנסת בקריאה שניה ושלישית מספר תיקוני חקיקה ובניהם תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין וכן תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון, המכניס לראשונה לתוכו כעבירת מקור, בתנאים מסוימים, עבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה וכן עבירות לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין.

 התיקונים בחוק מיסוי מקרקעין כפי שמופיעים בנוסח שהוצג לכנסת להצבעה
(טרם פורסם הנוסח הסופי שעבר בחקיקה)

תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") תיקן 2 תיקונים לעניין מס רכישה בעת רכישת דירת מגורים יחידה  ו-3 תיקונים לעניין מס שבח במכירת דירת מגורים מזכה בפטור ממס.

לדברי רשות המיסים, התיקון שהוצע נועד לתמרץ מכירת דירות ובכך לתרום להגדלת היצע דירות בשוק הנדל"ן, וזאת על רקע התארכות משך זמן ההחזקה בדירות מגורים הנובע, בין היתר, מציפייה לעליות מחירים מצד המוכרים.

תיקון ראשון עוסק בסעיף 9(ג1ג)(4)  לחוק, המגדיר "דירה יחידה".

עד היום הגדרת "דירה יחידה" בסעיף קבעה בין היתר, שיראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על שליש.

בתיקון 85 לחוק, נמחקו המילים "אינו עולה על שליש" ובמקומן, מפנה הסעיף לסעיף 49ג(3) לחוק.

גם סעיף 49ב(2) לחוק, הסעיף העיקרי המעניק פטור ממס שבח בתנאים מסוימים, שעד היום החריג מתחולתו מכירת חלק בדירה שאינו עולה על שליש ממנה (למעט במקרה שלא הוחלה בשל אותו חלק החזקה שבסעיף 49ג לחוק) שונה בתיקון 85 לחוק והמילים "שאינו עולה על שליש ממנה" נמחקו והוחלפו בהפניה זהה לסעיף 49ג(3) לחוק.

במקביל, תוקנו סעיף קטנים (1) ו-(3) לסעיף 49ג לחוק, כך שתקופת ההמתנה הקבועה בסעיף קטן (1) , בין רכישת דירה חלופית חדשה לבין מכירת הדירה הישנה (על מנת שהדירה הישנה עדיין תיחשב כדירה יחידה לעניין הפטור ממס שבח בסעיף 49ב(2) לחוק) הוארכה מ-18 חודשים ל-24 חודשים. יודגש כי בהתאם לנוסח האמור, הארכה זו תחול רק על דירת מגורים שתירכש החל מיום 01/05/2021, בתום תקופת הוראת השעה כפי שיוסבר להלן, כתחליף לדירה הנמכרת.

לגבי סעיף קטן (3) (אליו מפנים כאמור סעיפים 9(ג1ג)(4) וכן 49ב(2)), הקובע כי החזקה בחלק מדירה נוספת שאינו עולה על שליש אינה פוגעת בהגדרת הדירה כדירה יחידה, נוספה הקלה הקובעת, כי כאשר מדובר בדירה שהתקבלה בירושה (אין הכרח שתעמוד בתנאי סעיף 49ב(5) לחוק) יוכל מקבל הירושה להחזיק בחלק שאינו עולה על מחצית ממנה ועדיין יעמוד בחזקת דירת מגורים יחידה לגבי הדירה הנמכרת.

תיקון דומה המתייחס לירושת זכויות באיגוד, נעשה גם בסעיף 49ד לחוק העוסק בהחזקת דירה שאיננה מהווה מלאי עסקי באמצעות זכויות באיגוד ומעתה נדרשת החזקה בדירה באמצעות הזכויות בחלק העולה על מחצית, על מנת שהחזקת דירה באמצעות זכויות באיגוד תפגע ביורש הזכויות בעת מכירת דירתו היחידה.

בנוסף, נקבעה הוראת שעה לתקופה של 5 שנים החל מיום 01/05/2016  שבה יצומצם פרק הזמן הקבוע בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק שבו ניתן למכור דירה, שהייתה דירתו היחידה של המוכר, על מנת לשלם מס רכישה כדירה יחידה בגין דירה חדשה מ-24 חודשים כיום, ל-18 חודשים בלבד, כאשר התיקון יחול על דירה שנרכשת בתקופת הוראת השעה, דהיינו רק החל מיום 01/05/2016…

 

התיקונים בחוק איסור הלבנת הון (טרם פורסם הנוסח הסופי שעבר בחקיקה)

סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין, קובע עונשים כבדים לאדם, אשר במטרה להתחמק ממס או לעזור לאחר להתחמק ממס, עבר את אחת העבירות המפורטות להלן:

(1)   מסר בהצהרה על פי חוק זה, אמרה או תרשומת כוזבת;

(2)   השיב תשובה כוזבת בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה על פי חוק זה;

(3)   הכין או קיים, או הרשה להכין או הרשה לקיים הצהרה כוזבת או חוזה כוזב או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף הצהרה או חוזה או רשומות;

(4)   השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן.

כמו כן קובע הסעיף עונשים כבדים (מעט פחות) על אדם שהפריע לאדם שהוסמך לפעול לפי חוק זה לבצע את סמכויותיו או מנע זאת ממנו.

בתיקון החקיקה שעבר השבוע, הוכנסו העבירות הנ"ל גם כעבירת מקור לעניין חוק איסור הלבנת הון  אם התקיים אחד התנאים המפורטים בתיקון, בין היתר; אם עבירת המס כללה השמטת שווי עסקה, בסכום העולה על 1.5 מיליון ₪ או אם עבירת המס כללה אי דיווח על העסקה או דיווח כוזב של זהות הצדדים, והכל כששווי הנכס עולה על 100,000 ₪.

המשמעויות של התיקון הינן בין היתר קבלת מידע מגורמים שונים על עובר העבירה, החלת סנקציות מחמירות יותר לפי חוק זה ובהן, ענישה ברף מחמיר יותר (עד עשר שנות מאסר) ואף אפשרות חילוט רכוש.

 

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל [email protected]

 אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה