תיקון סעיף 122 לפקודת מס הכנסה במסגרת חוק ההסדרים

אתמל פורסם ברשומות "חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־ 2024) התשפ"ג – 2023" (להלן: "חוק ההסדרים") ובמסגרתו תוקנו כמה סעיפים חשובים בחוק מיסוי מקרקעין (אליהם אתייחס במאמרים נפרדים) וכן בפקודת מס הכנסה ובחוק מע"מ.

במסגרת חוק ההסדרים התווסף תיקון 264 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") , אשר בין היתר תיקן את סעיף 122 ובכך הגיע לקיצו עיוות רב שנים במיסוי דמי שכירות למגורים בישראל, כאשר יחיד, אשר העדיף להשכיר את דירתו היחידה ולגור בעצמו בדירה שכורה, נאלץ לשלם מס על דמי השכירות שקיבל, אם חרג מתקרת הפטור הקבועה בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים  התש"ן-1990) וזאת ללא כל התחשבות בתשלום דמי השכירות שהוא משלם בעצמו עבור דירת מגוריו.

סעיף 122 לפקודה, נחקק בשנת 1987 במסגרת תיקון 75 במטרה לתת לבעלי דירות תמריץ להשכרת דירותיהם ולאפשר להם לשלם על הכנסתם משכר דירה מס מחזור בשיעור של 10% בלבד, כאשר יחיד, שבחר לשלם מס על הכנסתו כאמור, לא יהא זכאי לכל ניכוי או הוצאה שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי-השכירות ובנוסף, בעת חישוב השבח ממכירת הדירות, אף יידרש להוסיף את הסכום המרבי של הפחת שהיה ניתן לנכותו לפי כל דין, לשווי המכירה.

במסגרת תיקון 264 לפקודה שפורסם אתמל, נוסף סעיף 122 (ו) אשר קובע כי "לעניין חישוב הכנסה מדמי שכירות שהופקה על ידי היחיד מהשכרת דירתו היחידה, רשאי היחיד לנכות מהכנסתו כאמור את סכום דמי השכירות המוטבים ששילם באותה שנה, עד לסכום הכנסתו מדמי שכירות באותה שנה או עד לסכום של 90 אלף שקלים חדשים בשנה, לפי הנמוך, ובלבד שהתשלום ששילם, או חלקו, לא נדרש בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של היחיד או אדם אחר".

"דמי שכירות מוטבים" מוגדרים בסעיף כאחד מאלו:

  1. דמי שכירות בעד דירה בישראל ששכר המשלם למגוריו.
  2. תשלום שנתי ששולם בעד החזקת המשלם או בן זוגו המתגורר עימו בבית אבות כהגדרתו בסעיף 49יג לחוק מיסוי מקרקעין.
  3. תשלום שנתי ששולם בעד החזקת המשלם או בן זוגו המתגורר עימו בבית חולים גריאטרי כהגדרתו בסעיף 29ג לפקודת בריאות העם, 1940, בשנת המס.

ובתנאי שדמי השכירות או התשלום השנתי, לא שולמו לקרובו כהגדרתו בפסקאות (1) או (2) להגדרה "קרוב" בסעיף 88 לפקודה (שהם: בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה, וכן צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה).

יודגש כי "דירה יחידה" מוגדרת בסעיף כהגדרתה לעניין מס רכישה בחוק מיסוי מקרקעין וכי "חזקת התא המשפחתי" המוכרת מחוק מיסוי מקרקעין, נוספה גם כאן ומתייחסת לתא המשפחתי כאמור "כבעלים אחד" הן לעניין תשלום ששילם יחיד והן כהכנסת היחיד מדמי שכירות, כאשר "בן זוג" ייחשב בהתאם למשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין (לרבות ידועים בציבור).

חוק ההסדרים מוסיף וקובע כי תחולת סעיף 122 לפקודה כנוסחו בתיקון 264, יחול לגבי הכנסת שכירות שהתקבלה החל מתחילת שנת המס 2023 ואילך.

להלן כמה דוגמאות להבהרת התיקון (לשם הנוחות, הדוגמאות מובאות בחישוב חודשי למרות שנוסח התיקון מתייחס לחישוב שנתי):

  1. אדם המשכיר את דירתו היחידה בתל-אביב בסכום של 8,000 ₪ לחודש ושוכר דירה למגוריו בירושלים בסכום של 5,000 ₪, ישלם 10% מס על הכנסתו מדמי שכירות לפי החישוב הבא:
    8,000-5,000=3,000 ₪ .
  2. אדם המשכיר את דירתו היחידה בתל-אביב בסכום של 6,000 ₪ לחודש ושוכר דירה למגוריו בירושלים בסכום של 7,000 ₪, לא ישלם מס על הכנסתו מדמי שכירות, אך גם לא ייחשב לו "הפסד" , שכן החישוב הינו: 6,000-6,000=0 ₪ .
  3. אדם המשכיר את דירתו היחידה בתל-אביב בסכום של 10,000 ₪ לחודש ושוכר דירה למגוריו בירושלים בסכום של 12,000 ₪, יותר בניכוי סכום של 7,500 ₪ בלבד וישלם 10% מס על הכנסתו מדמי שכירות לפי החישוב הבא: 10,000-7,500=2,500 ₪ .

 

את כל המאמרים ניתן למצוא באתר בכתובת: www.atz-law.co.il

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה