שינוי חשוב בנוהל בקשת פריסת שבח ריאלי

סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") מאפשר לתושב ישראל לפרוס את השבח הריאלי אחורה, לתקופה שאינה עולה על 4 שנים או תקופת הבעלות בנכס – לפי הקצרה מבניהם, המסתיימת בשנה שבה נבע השבח.

היתרון בפריסת השבח הריאלי (להלן: "פריסה") הינו בכך, שהוא מאפשר לחלק את השבח הריאלי ל-4 ובכך בכל אחת מהשנים תתווסף להכנסתו החייבת של המוכר, לצורך חישוב ע"פ מדרגות המס, הכנסה בסכום השווה ל-25% בלבד מהשבח הריאלי ולא הסכום המלא בשנה אחת.

יצוין, כי פריסה אשר מבוצעת במס שבח, מנצלת את מדרגות המס רק לגבי 3 השנים שקדמו לשנת המכירה, כאשר פריסה מלאה לגבי כל 4 השנים, מבוצעת במשרדי פקיד השומה לאחר הגשת הדו"ח השנתי לשנת המכירה.

אי לכך, במרבית המקרים כאשר מבוצעת פריסה, סכום המס שהמוכר נדרש לשלם במס שבח איננו סכום המס הסופי והוא עשוי להיות מופחת בשנה העוקבת, לאחר הגשת הדו"ח השנתי על הכנסותיו של הנישום לשנת המכירה ובקשת פריסה במס הכנסה.

ביום 15/02/2011 פרסמה רשות המיסים את הוראת ביצוע 04/2011 המפרטת את דרך הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה ובה נקבע, כי כל בקשה לפריסת מס השבח כולל בקשה שהוגשה לאחר תום שנת המס, תטופל לראשונה אצל מנהל מיסוי מקרקעין אשר יערוך חישוב מפורט של השבח והמס בדרך של פריסה על פי הוראות החוק, הכל בכפוף לתקופת התיישנות לפי סעיף 85 לחוק.

הוראה זו הביאה למצב שבו, גם לאחר שחלפו מספר שנים ממועד המכירה וכל הדוחות השנתיים למס הכנסה הוגשו ע"י רואה החשבון/יועץ המס של הנישום, הרי שלצורך ביצוע פריסה היה צריך הנישום לשכור את שירותיו של עו"ד, לחזור אל מנהל מסמ"ק בבקשה לתיקון שומה וביצוע פריסה במס שבח, ורק לאחר מכן לבקש מרו"ח/יועץ המס להגיש תיקון לדו"ח השנתי של שנת המכירה ולבקש פריסה פעם נוספת במס הכנסה.

על מנת למנוע את הסרבול האמור, ומאחר שממילא פריסה במס הכנסה מבוצעת באופן מדויק יותר והיא זו שמהווה שומה סופית, פרסמה רשות המיסים לאחרונה את תוספת 1 להוראת ביצוע 04/2011 (להלן: "התוספת") שבה שונתה ההנחיה משנת 2011 ונקבע כדלקמן:

    • כל בקשה לפריסה שהוגשה עם הגשת הדוח השנתי לשנת המס בה נערכה עסקת השבח או לאחר הגשת הדוח השנתי תטופל על ידי פקיד השומה גם אם מדובר בבקשה ראשונה לפריסה, ובלבד שהדוח השנתי לשנה בה נערכה העסקה הוגש לפקיד השומה.
  • כל בקשה לפריסה שהוגשה למנהל מיסוי מקרקעין במסגרת השומה העצמית במיסוי מקרקעין, או כבקשה לתיקון השומה כל עוד לא הוגש דוח שנתי למס הכנסה, תטופל אצל מנהל מיסוי מקרקעין.

 

משמעותה של התוספת הינה שהמבחן הקובע, האם יש להגיש את בקשת הפריסה למס שבח או למס הכנסה, לאחר הגשת השומה העצמית הינו, האם הדו"ח השנתי לשנת המכירה הוגש למס הכנסה או לא.

אי לכך, כאשר הדו"ח השנתי לשנת המכירה, הוגש או עומד להיות מוגש למס הכנסה, אין יותר צורך לחזור אל מנהל מסמ"ק לצורך ביצוע פריסה אלא במועד הגשת הדו"ח השנתי יבקש רו"ח/יועץ המס של הנישום את הפריסה.

ואולם, במספר מקרים לאחרונה לא יושמה כהלכה ההוראה החדשה בתוספת במשרדי מסמ"ק, כאשר במועד הגשת השומה העצמית במיסוי מקרקעין סירב המפקח לבצע פריסה ושלח את המוכר לבצע פריסה במס הכנסה, תוך שהוא "מסתמך" על התוספת…

חשוב להדגיש, כי כאשר השומה העצמית מוגשת בהתאם להוראות החוק, הרי שביצוע פריסה במס שבח, עשוי לחסוך לנישום את מרבית המס כבר בשנת המכירה לעומת ביצוע פריסה במס הכנסה, אשר תדחה לנישום את חסכון המס האמור בשנה נוספת ועל כן יש להתעקש במקרים אלו על יישום מלא של התוספת ולדרוש לבצע את הפריסה במס שבח תחילה.

 

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל atz.tax@gmail.com

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

    © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה