פרשנות חדשה לדרך חישוב מס הרכישה בפעולה באיגוד

סעיף 9(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") , העוסק בנושא החיוב במס רכישה, קובע כי בפעולה באיגוד מקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה שהייתה חייבת בו מכירת זכות במקרקעין ששוויה הוא החלק היחסי משווי כלל הזכויות במקרקעין שבבעלות האיגוד, כאשר סעיף קטן (1א) מסביר כי ככלל, הכוונה ב"חלק היחסי" הוא כיחס החלק של הזכויות הנמכרות באיגוד מקרקעין לכלל הזכויות באותו איגוד.

בפס"ד יבולים ש. שרון בע"מ  (ו"ע 14291-12-11) הסביר בית המשפט כי  סדר הפעולות הנדרש כיום על פי חוק מיסוי מקרקעין לשם קביעת שיעורו של מס רכישה בגין פעולה באיגוד מקרקעין הינו כדלקמן:

א.    קביעת שווי כלל הזכויות במקרקעין שבבעלות איגוד המקרקעין;

ב.     קביעת חלקו היחסי של הרוכש בשווי הכולל של הזכויות במקרקעין שבבעלות האיגוד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 9(ב)(1א) לחוק.

ניתן לראות כי הוראות סעיף 9(ב) לחוק, דוגלות בעקרון "הרמת מסך" לפיו מס הרכישה בפעולה באיגוד יוטל על שווי המכירה של כלל הזכויות במקרקעין – ולא לפי שווים של המניות, כפי שקובע סעיף 7א לחוק לעניין חישוב מס השבח, המאמץ את דרך חישוב המס בפקודת מס הכנסה.

בפס"ד שניתן בשבוע שעבר בו"ע 46205-08-11 בריטיש ישראל השקעות בע"מ נ' מנהל מסמ"ק חיפה, עסקה ועדת הערר בשאלה, האם כאשר מועברות מניותיו של איגוד מקרקעין, במסגרת עסקת מיזוג בהתאם לכללים שנקבעו בסעיף 103כ' לפקודת מס הכנסה,  ישולם מס רכישה בגובה 0.5% משווי המניות שהועברו בעסקת המיזוג או על פי שווי המקרקעין?

מנהל מסמ"ק טען, כי מאחר ובהתאם לסעיף 103יג' לפקודת  מס הכנסה, הטבות המס במסגרת מיזוג אשר איגוד מקרקעין צד לו, יחולו רק באישור המנהל שניתנה בהחלטת מיסוי, הרי שאת החלטת המיסוי יש לפרש על פי ההגדרות בחוק מיסוי מקרקעין ומשכך שווי הרכישה לעניין מס הרכישה יחושב פי שווי המקרקעין שבבעלות האיגוד.

ואולם, בניגוד לדעת מנהל מסמ"ק, קבעה ועדת הערר, כי לשון סעיף 103ב(ב) לפקודת מס הכנסה הקובעת כי "בכל מקום שבו לא מתחייבת מכירה במס על שבח, מחמת האמור בסעיף קטן (א), תתחייב המכירה במס רכישה בשיעור של 0.5% משוויה" מצביעה לכאורה על כך שהשווי נקבע כאחוז מסכום המכירה ובהעדר הוראה בפרק המיזוגים בפקודת מס הכנסה, המאפשרת להתעלם ממסך ההתאגדות, מתחייבת המסקנה כי שווי הרכישה הינו שווי העסקה, דהיינו – שווין של המניות המועברות במסגרת עסקת המיזוג ולא שווי המקרקעין שבבעלות האיגוד.

 

 

אין ספק כי מדובר בפסיקה חדשנית הנוגדת את פרשנות רשות המיסים בעניין דרך חישוב מס הרכישה בפעולה באיגוד ומשכך סביר שסוגיה זו תגיע לפתחו של בית המשפט העליון.

 

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל [email protected]

 אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה