עבודות פיתוח של ישובים הן באחריותה של הרשות המקומית והיא מקבל השירות בחוק מע"מ

עבודות פיתוח של ישובים, הן באחריותה של הרשות המקומית וכאשר אינן מבוצעות על ידה הן מבוצעות עבורה.

בע"א 10252/05 קרית שדה התעופה בע"מ ואח' נ' מנהל מע"מ הוסבר, שדרך המלך לביצוע עבודות פיתוח היא ביצוען ע"י הרשות המקומית באמצעות קבלנים עמם היא מתקשרת, תוך מימון ביצוע עבודות אלה ע"י הטלת אגרות והיטלים על בעלי הזכויות במקרקעין.

במקרה שכזה, מגלגל הקבלן את החבות במע"מ על הרשות המקומית, שאינה יכולה, בהיותה מלכ"ר, לנכות את רכיב המע"מ ששולם על ידה כמס תשומות,  ולכן היא מטילה על בעלי המקרקעין אגרות והיטלים שמגלמים בתוכם את רכיב המע"מ ששולם על ידה לקבלן המבצע (וראו הרחבה במאמר מיום 22/09/2016).

בשבוע שעבר ניתנה החלטה בע"מ 35329-01-19 דלתא להשקעות ומסחר בע"מ נ' מע"מ פתח תקוה ובה התקבלה בקשת מנהל מע"מ לדחות על הסף את הערעור שהגישה חברת דלתא להשקעות ומסחר בע"מ (להלן: "החברה").

תחילתו של הסיפור הינו בכך שהחברה מכרה ללקוחותיה מגרשים בישוב אורנית שעברו פיתוח, כאשר בהתקשרות שבין החברה למועצה המקומית בנושא עבודות הפיתוח, לא שילמה המועצה את התמורה עבור ביצוע העבודות במישרין, אלא עשתה זאת בעקיפין, ע"י מתן פטור הן לחברה והן לרוכשי הדירות, מתשלום אגרות והיטלי פיתוח.

מנהל מע"מ קבע, כי בין החברה למועצה המקומית התקיימה עסקה של מתן שירותים החייבת במס עסקאות , ועל כן חייב את החברה לשלם מס בגין עסקה זו אולם החברה לא קיבלה את קביעת המנהל בטענה שמדובר בכפל מס, שכן החברה כבר שילמה מס עסקאות בגין הסכומים שנגבו מרוכשי הדירות עבור עבודות הפיתוח.

המחלוקת בין הצדדים הוכרעה לבסוף בבית המשפט העליון, אשר קבע כי קיימות 2 עסקאות; האחת – מתן שירות מול המועצה המקומית והשנייה – עסקת מכר של מגרשים מפותחים ומשכך אין מדובר בכפל מס, אולם לאחר פסק הדין הוציאה החברה "חשבונית מס זיכוי" לרוכשי הדירות בגובה סכום עבודות הפיתוח שהיא ביצעה לטענתה.

מנהל מע"מ, שגילה אודות המהלך שביצעה החברה, קבע שהחברה ביצעה הפחתת מס שלא כדין באמצעות הודעת זיכוי "רעיוניות" ששלחה לרוכשי הדירות ומבלי שהעבירה להם זיכוי כספי בפועל ומשכך הוצאה לחברה שומה לפי מיטב שפיטה וחייב את החברה בתשלום מס עסקאות בסך של 1.4 מיליון ₪.

במסגרת הערעור טענה החברה, כי המועצה המקומית שילמה את התמורה בגין עבודות הפיתוח על ידי המחאת הזכות שלה לגבות היטלי פיתוח מרוכשי הדירות ולכן מחיר העסקה בין החברה לבין רוכשי הדירות, כלל תמורה בגין עבודות פיתוח שלא הייתה אמורה להיכלל בה.

ואולם, מאחר ופסק דין חלוט של בית המשפט קבע, שעבודות הפיתוח בוצעו עבור המועצה המקומית, הרי שחשבוניות המס בגין עבודות הפיתוח שהוציאה החברה, היו למעשה צריכות להיות מונפקות עבור המועצה המקומית ולא עבור רוכשי הדירות ולכן חשבוניות הזיכוי שהוציאה לרוכשי הדירות, משקפות את מחיר העסקה הנכון בקשר למכירת המגרשים.

כאמור לעיל, בית המשפט קיבל את בקשת מנהל מע"מ ודחה את ערעור החברה על הסף, מהסיבה שמתקיים השתק עילה בעניין זה, שכן בפסק דין חלוט של בית המשפט המחוזי כבר נקבע, כי החברה לא הוכיחה שהיא הוציאה חשבוניות מס לרוכשי המגרשים הכוללות את רכיב הפיתוח וגם לא הייתה יכולה לעשות כן משום ש"מקבל השירות" בעסקה זו היא המועצה המקומית והוצאת חשבונית שכזו תהיה בבחינת הוצאת חשבונית שלא כדין…

  

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל [email protected]

       

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה