מניעת חבות במס יסף בעקבות העברת נכס לחברה תמורת מניות

במסגרת תיקון 195 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה), נוסף סעיף 121ב לפקודה אשר מטיל מס נוסף, החל מיום 01/01/2013, על יחיד שהיו לו בשנת המס הכנסות גבוהות.

עד לשנת 2016, שיעור המס עמד על 2% מחלק ההכנסה החייבת, כהגדרתה בסעיף, העולה על כ-800,000 ₪ לשנה (להלן: "התקרה") , כאשר החל משנת 2017 הועלה שיעור המס ל-3% ובמקביל ירדה התקרה ובשנת 2019 עומדת התקרה על סכום שנתי של 649,560 ₪.

הכנסה החייבת מוגדרת בסעיף 121ב לפקודה כדלקמן:

"הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 וכמשמעותה בסעיף 89, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין, ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק האמור – רק אם שווי מכירתה עולה על 4 מיליון שקלים חדשים והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין;…"
(ראו הרחבה במאמר מיום 14/09/17)

ישנם מקרים, בהם בעלים של מקרקעין מעוניין לשנות את מבנה אחזקתו במקרקעין ובמקום להחזיק במקרקעין באופן ישיר, להחזיק בהם בעקיפין באמצעות חברה בשליטתו.

פעולה של העברת נכס לאיגוד תמורת הקצאת מניות, מהווה פעולת חליפין הכוללת 2 מכירות שעשויות להתחייב במס, הן הפעולה של מכירת הנכס לאיגוד והן פעולת הקצאת המניות באיגוד למעביר הנכס.

סעיפים 70 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") ו- 104א לפקודה, מעניקים פטור ממס שבח, כל סעיף בהתאם לתנאים המיוחדים המפורטים בו, למכירת נכס מקרקעין לאיגוד בתמורה להקצאת מניות באיגוד.

כאשר מדובר בהעברת נכס מקרקעין לחברה תמורת קבלת הזכויות הקיימות בחברה, בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה, אחד התנאים להענקת פטור ממס שבח ותשלום 0.5% מס רכישה בלבד, בהתאם להוראות סעיף 104ד(4) לפקודה, הינו שהחברה מחזיקה בנכס המקרקעין ב"תקופה הנדרשת", שהיא שנתיים מיום ההעברה.

אי לכך, בעת ביצוע העברה נכס מקרקעין לחברה לפי סעיף 104א לפקודה, מתבצע דיווח למנהל מסמ"ק על אירוע של מכירת זכות במקרקעין ויוצאת שומת שבח חייבת במס אך היא מוקפאת עד לעמידה בכל תנאי סעיף 104א לפקודה וקבלת זכאות לפטור ממס שבח והקלה במס הרכישה כאמור.

ואולם, העובדה שקיימת במחשבי מנהל מסמ"ק עסקה פתוחה של מכירת זכות במקרקעין ע"י בעל המניות, מביאה במרבית המקרים לכך, שהכנסתו החייבת בשנה שבה בוצעה העברת הנכס לחברה לפי סעיף 104א לפקודה, חורגת מהתקרה כאמור ויוצרת עבורו באותה שנת מס, חבות אוטומטית במס יסף שאיננה מוצדקת, שכן אין לגבות מס יסף על הכנסה פטורה.

אי לכך, בעת הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה עבור בעל מניות, שביצע העברת נכס לחברה בבעלותו לפי סעיף 104א לפקודה, חשוב להפנות את תשומת ליבו של פקיד השומה, שעסקת השבח הרשומה במחשב, איננה עסקה המביאה לחבות במס יסף אוטומטית, אלא מדובר בעסקה אשר חיוב מס השבח בגינה הוקפא עד לעמידה בתנאי סעיף 104א, שאז יינתן פטור ממס שבח וממילא לא תקום חבות במס יסף ועל כן עליו להקפיא את חבות בעל המניות במס יסף, עד לעמידה בתנאים כאמור.

כמובן שככל ולא תהיה עמידה לבסוף בתנאי סעיף 104א לפקודה, הרי שבעל המניות לא יזכה בהקלות שמעניק סעיף 104א לפקודה ויידרש לשלם במס יסף לגבי אותה שנת מס.

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל [email protected]

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

    © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

 

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה