חיזוק נוסף לאבחנה בין "תנאי" לבין "מועד" בחוק מיסוי מקרקעין

לפני שנה בדיוק, ניתן פסק דין בו"ע 25437-10-19 יעקובוביץ' ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה, (להלן: "יעקובוביץ'") שסייג באופן משמעותי את קביעת בית המשפט העליון בהלכת אביבי רייך, אשר קבעה בדעת רוב כי סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") מעניק סמכות למנהל מסמ"ק להאריך כל מועד בחוק, לרבות את המועדים לתיקון שומה הקבועים בסעיף 85 לחוק.

בית המשפט בעניין יעקובוביץ', הגדיר אבחנה חדשה בחוק מיסוי מקרקעין והיא בין "תנאי", שהוא תקופה הנקבעת כתנאי מסוים בחוק, לקבלת הטבה או הקלה במס או שיעור מס מסוים, לבין "מועד" שנקבע בחוק לצורך עשיית פעולה, וקבע שתקופת 18 החודשים הקבועה בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק מהווה "תנאי" ולא "מועד" ועליה לא חל סעיף 107 לחוק.

לאחר פס"ד בעניין יעקובוביץ', ניתנה החלטה בדנ"א 1867/21 מנהל מיסוי מקרקעין ת"א נ' מיטל אביבי רייך ובה חזרה נשיאת בית המשפט העליון, על הקביעה כי לשון סעיף 107 לחוק היא חד-משמעית, ולפיה המנהל רשאי להאריך "כל מועד בחוק" מבלי לעשות אבחנה כלשהי בין "תנאי" לבין "מועד" בחוק (וראו הרחבה במאמר מיום 22/07/21).

בשבוע שעבר, ניתן פס"ד בו"ע 63044-06-20 בועז גרוס ואח' נ' מנהל מסמ"ק ת"א ובו נדונה טענת הסתמכות שהעלה בועז גרוס (להלן: "בועז") לפיה, בקשתו מאת מנהל מסמ"ק תל אביב(להלן: "המנהל") שנדחתה בתחילה, להאריך את תקופת 18 החודשים הקבועה בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק, למכירת דירתו הראשונה לצורך תשלום מס רכישה מופחת בעת רכישת דירה חלופית – אושרה לבסוף בהודעה טלפונית שקיבל מאת החוליה המרכזית במשרד המנהל.

בית המשפט דן תחילה בטענת ההסתמכות שהעלה בועז וקבע, שלא הצליח להרים את נטל ההוכחה כי אכן הוצג לו מצג מפורש מאת החוליה המרכזית במשרד המנהל להארכת תקופת 18 החודשים, אלא סביר להניח כי טעה בהבנת ההודעה וכי המועד שנמסר לו כי הוארך הינו מועד תשלום המס לפי סעיף 51 לחוק.

לאחר מסקנה זו, המשיך בית המשפט לדון בסמכות המנהל להאריך את תקופת מכירת הדירה הראשונה מכח סעיף 107 לחוק וקבע פה אחד כי בית המשפט העליון בעניין רייך, לא עסק בשאלה הרחבה מהו "מועד" לצורך תחולת הוראות סעיף 107 לחוק וכי מסקנת בית המשפט בעניין יעקובוביץ, שתקופת 18 החודשים הקבועה בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק מהווה "תנאי" ולא "מועד" ועל כן סעיף 107(א) לחוק אינו חל בעניין זה, מקובלת עליו ומשכך אין סמכות למנהל להאריך את תקופת מכירת הדירה הראשונה.

לסיכום קבע בית המשפט, כי גם אם הייתה מוכחת טענת ההסתמכות של בועז, הרי שלמנהל לא הייתה סמכות כלל להאריך את מועד מכירת הדירה הראשונה מעבר לתקופה של 18 חודשים ומשכך דחה את הערר שהגיש בועז.

לעניות דעתי ובכל הכבוד הראוי, ספק אם קביעה זו של בית המשפט המחוזי, לאחר שניתנה החלטת בית המשפט העליון בדנ"א 1867/21 שלא אימצה את האבחנה שקבע בית המשפט המחוזי בעניין יעקבוביץ' אלא בחרה לחזור על הקביעה כי לשון סעיף 107 לחוק היא חד-משמעית, ולפיה המנהל רשאי להאריך "כל מועד בחוק", עולה בקנה אחד עם סעיף 20 לחוק יסוד: השפיטה.

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

 

  © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה