העברת דירה מחברת בת לבעל מניות מהותי, בהתאם להוראות המעבר

סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), אשר נכנס לתוקף מיום 01/01/2017 במסגרת תיקון 235 לפקודה קובע, כי יראו במשיכת כספים מחברה ובהעמדת נכס לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו, לרבות העמדת דירה לשימושם, כהכנסתו של בעל המניות המהותי והוא ימוסה בהתאם להוראות הסעיף.

במקביל, נקבעו במסגרת הוראת שעה לשנים 2017-2018, הוראות מעבר מקלות העוסקות במיסוי נכס מסוג דירה שהועמד לרשות בעל מניות מהותי ע"י החברה, לפני כניסתו לתוקף של תיקון 235 אשר מאפשרות 4 חלופות מיסוי:

  1. השבת הדירה באופן מלא לחברה עד ליום 31/12/2018.
  2. המשך השימוש בדירה ע"י בעל המניות המהותי.
  3. העברת הדירה לבעלותו של בעל המניות המהותי עד ליום 31/12/2018 בפטור (דחייה) ממס שבח וממס רכישה.
  4. העברת הדירה לבעלותו של בעל המניות המהותי עד ליום 31/12/2018 תוך תשלום מס שבח.

במקרים רבים, בוחר בעל המניות המהותי, להעביר את הדירה לבעלותו בפטור ממס בהתאם לחלופה השלישית.

מכירת דירה כאמור, מאת החברה לבעל מניות מהותי אשר יבחר בחלופה השלישית, תהא פטורה ממס שבח וממס רכישה, אולם על בעל המניות המהותי לדווח על ההכנסה מדיבידנד, משכורת או עסק בגובה שווי הדירה בהתאם לסעיף 3(ט1)(2) לפקודה, כאשר שווי הדירה מוגדר כיתרת שווי הרכישה בידי החברה ביום ההעברה (לפי חוק מיסוי מקרקעין) בניכוי יתרת זכות אשר עומדת לטובת בעל המניות המהותי בחברה ויתרת הלוואה בנקאית, בתנאים מסוימים.

כמו כן, בעל המניות המהותי יחויב במס הכנסה, בגין השימוש בדירה החל מיום 01/01/2017 ועד ליום העברת הדירה.

יש לציין, כי בהתאם לסעיף 3(ט1)(2) לפקודה, כאשר אין רווחים הניתנים לחלוקה בחברה כדיבידנד, ולא מתקיימים יחסי עובד מעביד – הרי שעל בעל המניות המהותי לדווח על הכנסתו מהעברת הדירה, כהכנסה מעסק.

בהחלטת מיסוי 2213/17 שפורסמה לאחרונה, נדון מקרה שבו החזיק בעל מניות מהותי במלוא הון המניות בחברת אם, אשר החזיקה במלוא הון המניות של חברת בת.

בבעלותה של חברת הבת הייתה דירת מגורים, אשר שימשה החל משנת 2016 למגורי בעל המניות המהותי ומשפחתו.

בנוסף, נכון ליום 31/12/2016, לחברת האם הייתה יתרת עודפים ראויים לחלוקה אולם לחברת הבת לא היו עודפים הראויים לחלוקה.

במסגרת החלטת המיסוי, אישרה רשות המיסים במקרה זה, להחיל את הוראות המעבר גם על העברת הדירה מחברת הבת לבעל המניות המהותי באופן ישיר, כאשר לעניין סיווג הכנסת בעל המניות המהותי מהעברת הדירה, ייבחנו הרווחים הראויים לחלוקה של חברת הבת – באופן מאוחד עם חברת האם (ולכן ניתן יהיה לסווגה כהכנסה מדיבידנד ולא מעסק אצל בעל המניות המהותי).

כמו כן נקבע בהחלטת המיסוי, כי יתרת זכות שיש לחברת האם בחברת הבת, לא תהווה יתרת זכות שניתן יהיה לנכותה משווי הדירה וההכנסה תחושב על יתרת שווי הרכישה של הדירה בידי חברת הבת.

בעניין זה אציין בנוסף, כי למרות הקביעה בהוראות המעבר לפיה הן יחולו רק על דירה שהועמדה לשימוש בעל המניות המהותי לפני ה 01/01/2017, הרי שבמסגרת החלטת מיסוי 5423/17 אושרה החלתן של הוראות המעבר גם לגבי העברת דירה שבנייתה טרם הסתיימה ביום זה, במספר תנאים:

  1. הדירה נרכשה לפני סוף שנת 2016.
  2. קיימת התחייבות מצד המוכר לסיים את בנייתה.
  3. בעל המניות המהותי ומשפחתו (ולא שוכר או צד ג') יעברו להתגורר בדירה, למשך שנתיים לפחות, לא יאוחר מיום 31/12/2018 או עם סיום בנייתה לפי המוקדם.

 

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל [email protected]

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

 

  © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה