הסכם עיזבון בין יורשים, הכולל נכסים והתחייבויות שמקורם אינו בעיזבון, מחייב פירוט שווים

במקרים רבים, מעוניינים היורשים לחלק ביניהם את נכסי המקרקעין בעיזבון בצורה שונה מאשר נקבע בצו הירושה או בצו קיום הצוואה, אולם עסקה שכזאת עלולה הייתה להיות עתירת מס, שכן חלוקת נכסי מקרקעין בין שותפים, כמו גם בין יורשים, הינה עסקת חליפין המהווה אירוע מס חייב ל-2 הצדדים בהתאם לחוק.

על מנת למנוע חבות במס במקרה שכזה, קבע המחוקק בסעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין
(להלן: "החוק") , כי חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה לעניין החוק, ובלבד שבמסגרת החלוקה האמורה לא ניתנה תמורה בכסף או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון.

הסעיף ממשיך וקובע, שאם תינתן תמורה כאמור שאינה חלק מנכסי העיזבון, הרי שהדבר לא ישלול את השימוש בסעיף כולו אלא רק חלק העיזבון שבשלו ניתנה התמורה, ייחשב כאילו נמכר וימוסה באופן יחסי.

בשבוע שעבר ניתן פס"ד בו"ע 22129-12-17 עיני ואח' נ' ממסמ"ק מרכז אשר עסק בשאלת תחולתו של סעיף 5(ג)(4) לחוק על חלוקת נכסים, שנקבעה בפסק בוררות בעניין הסכם העיזבון שנחתם בין יורשיו של מר יוסף עיני ז"ל, אשר הקים את רשת מאפיות עיני והיה בעל נכסים רבים נוספים.

בין היורשים נכרת ביום 31.5.05 הסכם חלוקת עיזבון, שאושר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב וניתן לו תוקף של פסק דין.

הסכם חלוקת העיזבון קבע חלוקה ב-2 שלבים ועסק בין היתר ב- 12 נכסי מקרקעין שנותרו בעיזבון ונקבע בו כי החלוקה לגביהם בין האחים,  תתבצע בהסכם אליו יגיעו האחים בעתיד, וכי אם עד ליום 31.12.06 לא יגיעו האחים לכלל הסכמה, יחולקו 12 הנכסים ביניהם בחלקים שווים – 25% לכל אחד.

ביום 27.2.07 מונה בורר וביום 16.4.09 ניתן פסק דינו, שבעיקרו עסק בהכרעה במחלוקות הכלכליות שהיו בין האחים בנוגע לפעילותם הכלכלית ארוכת השנים, לנכסים שנצברו ולחובות שנוצרו אגב פעילות זו, כאשר במסגרת פסק הדין, חולקו הנכסים בעין בין האחים.

פסק הבורר לא היה מנומק ולא היה בו אפילו פירוט כספי של המסקנות אליהן הגיע הבורר בהחלטתו ובמהלך השנים התנהלו הליכים משפטים לביטולו אך אלו נדחו לבסוף בבית המשפט העליון.

האחים , למעט אחד, לא דיווחו למנהל מסמ"ק (להלן: "המנהל") על חלוקת העיזבון בעקבות פסק הבורר, שכן לטענתם מדובר בחלוקה ראשונה של עיזבון בין יורשים, אולם המנהל לא קיבל הטענה והוציא לאחים שומות בהעדר דיווח.

בית המשפט קבע תחילה, כי עצם העובדה שהעיזבון חולק במספר שלבים, אין בה כדי לשלול את תחולת ההוראה המקלה שבסעיף 5(ג)(4) לחוק וכל עוד מדובר בחלוקת נכסים שטרם חולקו קודם או בהסדרה זמנית, אשר אינה מכה שורשים בקרקע המציאות, הרי שזו לא תיחשב חלוקה, והעברות שיהיו לאחר מכן עשויות להיחשב כחלוקה ראשונה של נכסי עזבון.

עם זאת, במקרה דנן קבע בית המשפט, כי יש אינדיקציות לכך כי החלוקה שנקבעה בהסכם חלוקת העיזבון הכתה שורשים בקרקע המציאות, ומשכך פסק הבורר אינו חלוקה ראשונה של הנכסים.

ראשית, אין שום סימן לכך שהאחים הגיעו להסכמה על חלוקת הנכסים עד ליום 31/12/06, ועל כן ביום זה הסתיימה ע"פ ההסכם, חלוקת העיזבון.

בנוסף, האחים מכרו במרוצת השנים שניים מיתרת נכסי העיזבון, כאשר בעת ביצוע המכירות, התייחסו האחים לחלקם במקרקעין, תוך התבססות על הסכם חלוקת העיזבון.

יתרה מכך, כאשר האחים ניסו לבטל את פסק הבורר – הם טענו ביוזמתם כי חלקו של כל אח עומד על 25% כפי שנקבע בהסכם חלוקת העיזבון…

בית המשפט קבע כי די באינדיקציות אלו כדי לקבוע שהסכם חלוקת העיזבון משנת 2005 – הוא הוא המהווה חלוקה ראשונה של העיזבון ולא פסק דינו של הבורר.

ואולם, בית המשפט לא הסתפק בכך וקבע כי גם אם ינקוט בגישה מקלה יותר ויניח כי חלוקת העיזבון הסתיימה רק במועד בו חילק פסק הבורר את יתרת נכסי העיזבון בין האחים, הרי שהאחים ערבבו את נכסי העיזבון יחד עם נכסיהם המשותפים, עד כי בהינתן פסק הבורר שאינו מנומק, לא ניתן כיום להתחקות אחר נתונים שיאפשרו יישום נכון של הסעיף.

בית המשפט הסביר, כי כאשר מערבים יורשים את הליך החלוקה עם עניינים אחרים, כפי שבחרו האחים לעשות במקרה שלפנינו, שוב לא עסקינן בסיום חלוקת עזבון אלא ביישוב מחלוקות עסקיות אשר נכסי העיזבון משמשים כבסיס למימון התחשבנות עסקית זו וגם אם לעיתים ניתן להחיל את ההוראות המקלות שבסעיף גם במקרה כגון זה, הרי שבכל מקרה חובה על המעורבים לספק תשתית נתונים שקופה וברורה.

 

ניתן לראות אם כן, כי כאשר מדובר בחלוקת נכסי עיזבון הכוללת תשלומי איזון שאינם נכללים על נכסי העיזבון, חובה לספק נתונים ברורים ושקופים בדבר שווים של הנכסים והתחייבויות ששימשו לאיזון נכסי העיזבון, שכן אחרת לא ניתן יהיה ליהנות כלל מהוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק.

 

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל atz.tax@gmail.com

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

    © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה