היבטי מע"מ בפעולות שאינן מהוות מכירה בחוק מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") , כולל בתוכו הגדרות ברורות למונח "זכות במקרקעין" וכן למונח "זכות באיגוד".

חוק מע"מ בהגדרת "נכס" כולל בתוכו טובין או מקרקעין, אולם בעוד שלגבי הגדרת המונח "זכות באיגוד מקרקעין" מפנה חוק מע"מ להגדרתו בחוק, הרי שאת המונח "זכות במקרקעין" נקבע כי יש לפרש בחוק מע"מ בצורה עצמאית ובמנותק מחוק מיסוי מקרקעין.

ישנן מספר פעולות אשר החוק מוציאן מהגדרת מכירה, בין היתר: הורשה, העברה אגב גירושין וחלוקה ראשונה של עיזבון בין יורשים.

הורשה

סעיף 4 לחוק קובע, כי הורשה איננה מכירה לעניין החוק אולם בהגדרת "מכר" בסעיף 1 לחוק מע"מ נקבע, כי גם פעולה של "הקניית זכות" בנכס מהווה מכירה החייבת במס והדבר לכאורה כולל בתוכו גם הורשה. יש הטוענים ש"הקניית הזכות" בסעיף 1 לחוק מע"מ, כוונתה ל"הקנייה רצונית" בלבד, אולם בכל מקרה, בפועל קיים נוהג שלא לגבות מע"מ על פעולת ההורשה.

העברה אגב גירושין

סעיף 4א לחוק קובע, כי "העברת זכות במקרקעין או זכות באיגוד במקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לעניין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם…".

תחולתו של סעיף 4א לחוק, לא מבחינה בסוג הנכס המועבר או בשימוש שנעשה בו בעבר אלא קובעת באופן גורף כי אירוע העברה בין בני זוג אגב גירושין, לא נחשב כמכירה.

בחוק מע"מ, אין סעיף מקביל לסעיף 4א לחוק ועל כן ע"פ חוק מע"מ, כאשר אחד מבני הזוג הינו "עוסק" והנכס המועבר לבן הזוג אגב גירושין, משמש בעסקו כגון משרד או קליניקה – תקום חובת תשלום מע"מ.

אי לכך, באם הנכס מועבר מבן הזוג שאיננו עוסק לבן הזוג שהינו "עוסק", הרי שמדובר בעסקת אקראי בחוק מע"מ וחובת תשלום המס תחול על בן הזוג העוסק, בהתאם להוראות תקנה 6ב' לתקנות מס ערך מוסף, הקובעת, שבמקרה שכזה יהיה הקונה חייב בתשלום המס וידווח על העסקה באמצעות "חשבונית עצמית" שיוציא הקונה ועל פיה הוא גם ישלם את המס וגם ינכה את מס התשומות בעסקה.

חלוקה ראשונה של עיזבון בין יורשים

סעיף 5(ג)(4) לחוק קובע, כי חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה לעניין החוק, ובלבד שבמסגרת החלוקה האמורה לא ניתנה תמורה בכסף או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון.

יש לציין, כי בפקודת מס הכנסה לא קיימת הוראה דומה לסעיף 5(ג)(4) לחוק, עם זאת, בית המשפט המחוזי בעניין טולצ'ינסקי (ע"מ 849/06) קבע כי מאחר והורשה איננה מכירה ע"פ פקודת מס הכנסה, אין מניעה להחיל את הסעיף על דרך ההתאמה, גם לגבי נכסים שאינם זכויות במקרקעין.

לעניין חוק מע"מ, קיימת עמדת מלומדים לפיה לאור סעיף 18 לחוק מע"מ הקובע כי מכירה ע"י מנהל עיזבון המממש את הנכסים בעבור העיזבון, חייבת במס, הרי שחלוקת נכסי עיזבון בין היורשים, ללא שימוש בכספים חיצוניים, תיחשב כחלק מתהליך ההורשה ועל כן תהא פטורה ממס.

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל [email protected]

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

  © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

 

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה