החלטות מיסוי חשובות בנושא דירות מגורים

השבוע פרסמה רשות המיסים החלטות מיסוי בתחום חוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") שנועדו להבהיר את עמדת רשות המיסים ב-2 נקודות חשובות בנושא פטור ממס במכיר דירת מגורים מזכה.

החלטת מיסוי 1609/21 – תנאי 18 החודשים בסעיף 49ב(2) לחוק, לאחר העברה אגב גירושין

בהחלטת המיסוי נדון מקרה ובו רכשו בני זוג דירת מגורים והתגוררו בה עד גירושיהם, כאשר לאחר הגירושין המשיכה האישה להתגורר בדירה ביחד עם בתה הקטינה.

במסגרת הסכם הגירושין אשר אושר בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט לענייני משפחה נקבע, כי דירה זו תועבר לבעלותה המלאה של האישה במסגרת סעיף 4א לחוק, כאשר עם אישור הסכם הגירושין, הפכה הדירה להיות דירתה היחידה של האישה.

במסגרת החלטת מיסוי 1609/21 נקבע, כי מאחר ובני הזוג התגוררו בדירה לתקופה העולה על 18 חודשים טרם הגירושין והדירה מועברת בשלמות לאחד מבני הזוג במסגרת העברה אגב גירושין ולפי סעיף 4א לחוק, הרי שלצורך תקופת ה-18 חודשים הנדרשת להחזקת הדירה על מנת לקבל את הפטור ממס בסעיף 49ב(2) לחוק, יש לכלול גם את התקופה בה התגוררה האישה עם בן זוגה לשעבר.

אציין, כי החלטה זו תואמת לעמדה שבה נקטה רשות המיסים בסעיף 3.3 להו"ב 5/2013 לעניין מניין 18 החודשים במכירת דירות שהתקבלו במסגרת התחדשות עירונית ובמכירת דירות שהתקבלו בירושה.

החלטת מיסוי 8838/21 – פטור במכירת דירה יחידה לאחר רכישת קרקע ובניית דירת מגורים

במקרה הנדון בהחלטת המיסוי, נרכשה בשנת 2011 דירה כחלק מקבוצת רכישה, שאוכלסה בשנת 2019 (להלן: "הדירה הראשונה").

בשנת 2017 נרכשה קרקע ונחתם הסכם עם קבלן לשירותי בניה, כאשר טופס 4 צפוי להתקבל בשנת 2021 (להלן: "הדירה השניה").

רשות המיסים נתבקשה לאשר, שמכירת הדירה הראשונה בפטור ממס שבח כדירה יחידה, תתאפשר במשך 18 החודשים שיחלפו ממועד קבלת טופס 4 לדירה השניה, לפי סעיף 49ג(1) לחוק.

במסגרת החלטת מיסוי 8838/21 הוסבר, כי הגדרת "דירת מגורים" בסעיף 1 לחוק, כוללת דירת מגורים שבנייתה נסתיימה ולכן דירה שנרכשה "על הנייר" לא תיכנס להגדרה זו ולא תיחשב כדירת מגורים נוספת – עד לסיום בנייתה, לצורך סעיף 49ב(2) לחוק.

אי לכך נקבע בהחלטת מיסוי 8838/21, כי התקופה הקבועה בסעיף 49ג(1) לחוק (18 החודשים להחזקת 2 הדירות עד למכירת הדירה הראשונה – א.צ.) תחל להיספר מיום סיום בנייתה של הדירה השניה והדבר יחול גם במקרה שבו נרכשה קרקע לצורך בניית דירת מגורים עליה ומשכך ככל שדירת המגורים הראשונה תימכר תוך 18 חודשים ממועד קבלת טופס 4 של הדירה השניה – ניתן לראות את הדירה הראשונה כעומדת בתנאי סעיף 49ג(1) לחוק.

לסיום החלטת המיסוי הובהר, כי סדר הרכישות והמכירות המפורט לעיל, הינו תנאי בסיסי ומהותי להחלטת המיסוי .

לדעתי, הבהרה זו נועדה להדגיש כי החלטת המיסוי הנ"ל מתייחסת ספציפית למקרה שנדון בפניה, וגם לאור הטענה שהועלתה ע"י הנישומים בעניין טהרלב (ו"ע 5755-01-20 טהרלב נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב), אולם בוודאי שאין הדבר בא לשלול את תחולת החלטת המיסוי, במצב שבו הקרקע שנועדה לצורך בניית הדירה השניה, נרכשה/התקבלה בירושה ע"י הבעלים עוד בטרם נרכשה הדירה הראשונה (וראו בעניין זה הרחבה במאמר מיום 21/02/2019).

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל atz.tax@gmail.com

         

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה