הוועדה להחזר מיסים עקיפים

עמדת רשות המיסים מאז ומעולם הינה, כי סמכות מנהל מסמ"ק מוגבלת להארכת מועדים דיונית בלבד ולא מהותית, ועל כן אין הוא מוסמך להאריך מועדים המסווגים כמהותיים ושורשיים כגון הארכת תקופת 18 החודשים הקבועה בחוק לצורך מכירת דירה קיימת על מנת לשלם מס רכישה כדירה יחידה בגין רכישת דירה חדשה.

לפני מספר שנים, פורסם בתקשורת מקרה מיוחד שבו אדם שרכש דירה, חלה במחלקה קשה ולא היה מסוגל לטפל במכירת דירתו הקיימת בפרק הזמן הנדרש בחוק ובכל זאת נדרש לשלם מס רכישה כדירה שניה ע"י מנהל מסמ"ק, בטענה כי למנהל מסמ"ק אין סמכות להאריך מועדים מהותיים הקבועים בחוק.

על מנת לסייע במקרים מיוחדים, קיימת במשרד האוצר וועדה להחזר מיסים עקיפים, אשר דנה בפניות של יחידים או גופים המבקשים לקבל את החזר המסים העקיפים, שהם חייבים בהם על פי חוק, העונים על קריטריונים ברורים שנקבעו על ידה בהתייעצות עם משרד המשפטים.

בבואה להחליט בבקשות להחזר מסים עקיפים, שוקלת הוועדה את כל נסיבות המקרה של כל בקשה, תוך יישום שוויוני וענייני של הקריטריונים שנקבעו על ידיה, לרבות בדיקת זהות הפונה, מצבו הכלכלי והבריאותי לפי העניין, וקיום חובותיו לרשויות המס.

סמכות הוועדה הינה להחליט על אופן הטיפול בבקשות, בהתאם לקריטריונים מוגדרים בדבר החזר/כיסוי מיסים עקיפים.

בין כלל המיסים העקיפים, מוסמכת הוועדה להחליט גם על החזר מס רכישה בקניית דירת מגורים וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. מחלה או נכות של ילד הסמוך לשולחן הוריו, המצדיקות לדעת הוועדה מעבר לדירה חדשה.
 2. מצב כלכלי קשה של הפונה.
 3. ערך הדירה החדשה אינו גבוה מערך הדירה הנמכרת.
 4. היה וערך הדירה החדשה גבוה מערך הדירה הנמכרת, לא יעלה סכום החזר המס על המס הנדרש על ערך הדירה הנמכרת, ובכל מקרה, לא יעלה סכום ההחזר על המס החל על דירה שערכה בשקלים עולה על 180,000 $.
 5. צורפו לפניה כל המסמכים הבאים:
   1. מסמך המפרט את הפרטים הנדרשים והסיבות לבקשה להחזר המסים העקיפים.
   2. אישור המוסד לביטוח לאומי בדבר נכות או מחלה של הפונה.
   3. אישור לשכת הרווחה המטפלת באזור מגוריו של הפונה לגבי מצבו הכלכלי- חברתי.
   4. תלושי משכורת, וכל אישור אחר המעיד על הכנסות הפונה מכל מקור.
   5. כל מסמך אחר ו/או ראייה נוספת, שיידרשו ע"י הוועדה.

   

הפניה לוועדה מבוצעת באמצעות רשות המסים בישראל, שתצרף לוועדה את עמדתה בעניין הפנייה, כאשר את הפנייה יש לשלוח לידי מרכזת הוועדה להחזר מסים עקיפים ברשות המסים בישראל, רחוב בנק ישראל 5 ת"ד 320 ירושלים 9100202 או לפנות במייל לכתובת.SharonGo@taxes.gov.il

באתר האינטרנט של רשות המיסים, קיים הקובץ המלא של הוועדה להחזר מיסים עקיפים ובו כלל סמכויות הוועדה לגבי כל סוגי המיסים העקיפים וכן הקריטריונים שיש לעמוד בהם על מנת לקבל את החזר/כיסוי המיסים העקיפים על ידי המדינה.

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל atz.tax@gmail.com

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

    © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה