דגשים חשובים בהליך ההשגה

על שומה לפי מיטב שפיטה שהוציא מנהל מסמ"ק (להלן: "המנהל), ניתן להגיש השגה תוך 30 ימים מיום שנמסרה הודעת השומה, ולבקש במסגרתה לחזור ולעיין ולשנות את השומה.

חוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") קובע בסעיפים 87(ד)+(ו) כי אם לא נתן המנהל את החלטתו למשיג במהלך תקופה של 8 חודשים מיום שנמסרה לו הודעת ההשגה או בתוך 30 ימים מיום שאישר כי המשיג המציא את כל המסמכים המפורטים שיש להמציאם, לפי המאוחר (כאשר התקופה יכולה להתארך מטעמים מיוחדים עד לשנה מיום שנמסרה הודעת ההשגה) – יראו את ההשגה כאילו נתקבלה.

השבוע ניתנה החלטה בו"ע 28149-09-20 אזרחי נ' מנהל מיסוי מקרקעין ובה דן בית המשפט בבקשת מר יצחק אזרחי (להלן: "יצחק"), לקבל את הערר שהגיש על הסף, שכן לטענתו היה על המנהל לתת את החלטתו בהשגה תוך 8 חודשים מיום שנמסרה לו הודעת השגה ומשנתן המנהל את החלטתו בהשגה 20 ימים מאוחר יותר, הרי שההחלטה התקבלה בחוסר סמכות ויש לקבל את הערר על הסף.

בבסיס המחלוקת עמדה שאלת הפרדה רכושית בין בני זוג, כאשר ביום 11/09/2019 הגיש יצחק השגה על החלטת המנהל שלא לקבל את טענת ההפרדה הרכושית בינו לבין בת זוגו לצורך חישוב מס רכישה מופחת על דירת מגורים יחידה.

במשך מספר פעמים לאחר הגשת ההשגה, פנה יצחק למנהל באמצעות הדואר האלקטרוני ובפניה טלפונית לשם בירור התקדמות ההשגה ונענה כי עליו להתאזר בסבלנות.

ביום 06/04/2020 פנה המנהל אל יצחק בשאלות הסבר ובדרישת הגשת מסמכים לצורך ההחלטה בהשגה וכן בבקשה לצירוף תדפיסי עו"ש של יצחק ובת זוגו בשנים הרלוונטיות.

יצחק סיפק את מרבית המסמכים למעט תדפיס העברת כספים בין החשבונות וזאת עקב צירוף של נסיבות אישיות, קושי בהשגת מסמכים בנקאיים היסטוריים וסגרים שהיו בתקופת הקורונה.

ביום 22/07/2020 חלפו 8 החודשים (בתוספת הארכת המועד הנובעת מתקנות לשעת חירום) כאשר ביום 11/08/2020 החליט המנהל לדחות את ההשגה בהתבסס על החומר שהומצא לידיו עד לאותה העת.

במסגרת הערר העלה יצחק מספר טענות:

  1. דרישת המסמכים התבקשה בדואר אלקטרוני ולא במכתב דרישה פורמלי.
  2. מדובר בדרישה שאיננה מטעמים עניינים שמטרתה בקשת עוד ועוד מסמכים לפי "שיטת מצליח" לצורך מציאת הוכחה לסתירת ההפרדה הרכושית.
  3. מתן אפשרות גורפת להארכת מועד ע"י דרישת מסמכים, יכולה להביא להתארכות תקופת מתן ההחלטה עד אין קץ ואיננה מתקבלת על הדעת.

לאור זאת טען יצחק, כי המועד היחיד הרלוונטי למתן החלטה בהשגה הינו 8 חודשים מיום הגשתה, כאשר מועד זה חלף.

בית המשפט, דחה את הערר תוך שהוא נותן מספר דגשים חשובים בהליך ההשגה:

  1. ההוראה בסעיף 87(ד) לחוק, הדוחה את מתן ההחלטה בהשגה ל- 30 יום לאחר שהמנהל אישר כי המשיג המציא את כל המסמכים שדרש, באה למנוע מקרים בהם הליך בירור ההשגה אצל המנהל לא הסתיים בתוך 8 חודשים, וזאת מחמת אי שיתוף פעולה מצד הנישום, או במקרים מסוימים בהם המנהל נכח לראות כי נדרשים לו מסמכים נוספים לשם גיבוש החלטתו, אולם ברור כי ההוראה תקפה אך ורק במקום שדרישה זו מבוססת, הגיונית וסבירה בנסיבות הדיון בהשגה ושהיא הכרחית להחלטה בהשגה. העלאת דרישות סרק מצד המנהל להמצאת מסמכים וזאת מתוך כוונה להביא לכדי הארכת זמן מלאכותית איננה כדין.
  2. על מנת לבחון האם מדובר בדרישה עניינית להמצאת מסמכים מצד המנהל או ב"שיטת מצליח" יש לבחון את הרף הראייתי הנדרש להוכחת הטענה, כאשר במקרה דנן, לאור העובדה שהמחלוקת נסובה לגבי דירה שנרכשה במהלך הנישואין, המהווה "נכס פנימי", סתירת חזקת התא המשפחתי תיעשה רק בהוכחת רף ראייתי גבוה במיוחד וחשבונות הבנק הינם מהאמצעים הטובים ביותר לצורך בחינת טענות אלו לשם קבלת התמונה העובדתית המלאה בהקשר זה ולכן אין מדובר נקיטת "שיטת מצליח" ע"י המנהל.
  3. אין ממש בטענת יצחק כי בקשת המנהל להמצאת המסמכים הנוספים הגיעה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ולא במכתב רשמי מטעמו. מדובר באמצעי תקשורת אמין ונפוץ ואין כל פגם פרוצדוראלי בהעברת מסרים, דרישות ובקשות הבהרה באמצעותו, ככל שהצדדים זמינים ומשתפים פעולה באמצעי זה.

 ניתן לראות אם כן, כי קיימת חשיבות רבה להמצאת כל המסמכים הנדרשים ע"י המנהל בהליך ההשגה וכי שימוש בדואר האלקטרוני לצורך דרישתם, מייתר את הצורך בדרישת מסמכים פורמלית.

 

לפרטים נוספים, תגובות והערות, ניתן ליצור קשר עמי בטלפון 050-6209895 או במייל [email protected]

           

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

   © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה