אגודה שיתופית לא נחשבת "רשות מקומית" לעניין הפטור בסעיף 72 לחוק

סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") קובע כדלקמן:

"מכירת זכות במקרקעין על ידי –

רשות מקומית;

רשות הפתוח;

הקרן הקיימת לישראל;

הימנותא בע"מ, כל עוד היא בשליטה של הקרן הקימת לישראל;

תהיה פטורה ממס."

בע"א 1002/05 מזור – מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין אזור רחובות (להלן: "מזור") הסביר בית המשפט העליון כי "הרציונאל העומד ביסוד סעיף זה וביסוד הוראות נוספות בחוק מיסוי מקרקעין הפוטרות ממס מתנות למדינה, לרשות מקומית, לגופים לאומיים ולמוסדות ציבוריים וכן מכירת זכויות במקרקעין על ידם (ראו סעיפים 60 ו-61 לחוק מיסוי מקרקעין), הינו כי יש לעודד תרומות ומתנות לגופים הפועלים לטובת הציבור כנאמניו ולא לרווחתם הפרטית ולהקל על עסקאות מכר הנעשות על ידם. מדיניות הפוטרת פעולות אלה ממס מקדמת את המטרות הציבוריות העומדות ביסוד פעילותם של גופים אלה ומסייעת להגשמתן".

בית המשפט העליון המשיך והסביר, כי תנאי בל יעבור להענקת הפטור המוחלט ממס שבח הקבוע בסעיף 72 לחוק הוא, כי המכירה תיעשה על ידי אחד הגופים המנויים באותו סעיף ובהם רשות מקומית, המוחזקים כמי שפועלים לטובת הציבור, וכי לא ניתן להעתיק את הפטור הקבוע באותם סעיפים ולייחס אותו למכירה שביצע גוף אחר, זאת אפילו אם הוכח כי כספי התמורה אכן נועדו לשמש למטרות ציבוריות.

בשבוע שעבר, ניתן פסק דין בו"ע 10867-05-18 אלעזר-כפר שיתופי קהילתי דתי בע"מ נ' מנהל מסמ"ק ירושלים ובו דן בית המשפט במקרה הבא:

"אלעזר – כפר שיתופי קהילתי דתי בע"מ" (להלן: "האגודה") מכרה זכות בר-רשות במגרש בישוב אלעזר בגוש עציון, אותן קיבלה מההסתדרות הציונית העולמית וביקשה לקבל פטור ממס שבח לפי סעיף 72 לחוק בטענה, כי מאחר והחוק לא מגדיר מהי "רשות מקומית" הרי שיש לאמץ בין היתר את ההגדרה של "רשות מקומית" הקבועה בפקודת מס הכנסה לפיה רשות מקומית היא: "עיריה, מועצה מקומית או רשות אחרת כיוצא באלה, שנתכוננה לפי כל חוק בר תוקף אותה שעה המורה על הקמתן של רשויות שלטון מקומיות, ולרבות אגודה שיתופית וכל גוף אחר הממלאים אותה שעה תפקידה של רשות מקומית;" לתוך סעיף 72 לחוק.

לטענת האגודה, ככל שהיא פועלת כרשות מקומית ולא כגוף עסקי, יש להחיל את הפטור בסעיף 72 לחוק על העסקה, כאשר במקרה דנן, שלא כמו בפסק דין מזור, כלל תושבי היישוב אלעזר ייהנו מתמורת המכר של המגרש, שכן תמורת המכירה מיוחסת לכלל תושבי היישוב הנהנים ממנה באופן שוויוני.

בית המשפט חזר על קביעת בית המשפט העליון בעניין מזור והוסיף, כי התכלית העומדת בבסיס הסעיף בכל הקשור ל"רשויות מקומיות", היא לעודד את הרשויות למכור מקרקעין המצויים בידיהם, לגופים שיכולים להשיא את התועלת מהשימוש באותם מקרקעין. הרשויות המקומיות מחזיקות בשטחיהן בשטחים נרחבים וקיומו של סעיף 72 לחוק מאפשר להן לבצע העברות של הזכויות במקרקעין תוך שחרור אותן רשויות משיקולי "נטל המס" על אותן עסקות.

בית המשפט דחה לבסוף את הערר מ-3 סיבות:

הראשונה – הקביעה לפיה עסקת מכר של מקרקעין על ידי אגודה שיתופית תהא פטורה ממס אם האגודה תקיים פעילות מוניציפאלית בתוך היישוב בו פועלת האגודה, עלולה ליצור העדפה להעברת מקרקעין לאגודות השיתופיות ולא לרשויות מקומיות, והעדפה זו יש לדעת בית המשפט למנוע.

השניה – בתור גוף פרטי, אגודה שיתופית עשויה לשנות את פעילותה ואת אופייה לאורך השנים. מספיק כי חברי האגודה יצביעו על שינוי בתקנונה על מנת להביא לשינויים אלה. השינויים באופי הפעילות של האגודות השיתופיות, מקשה לדעת בית המשפט, על קבלת הטענה שמדובר בגופים מוניציפאליים במעמד שווה ל"רשות מקומית".

שלישית – על "רשות מקומית" מוטלות בהליך המכירה של המקרקעין חובות מתחום המשפט הציבורי, חובות שאינן חלות על גופים מתחום המשפט הפרטי, כאשר במקרה דנן, ניתן לראות כיצד הליכי האישור והבקרה של מכירה בידי אגודה שיתופית, נחותים ביחס להליכים המקבילים ברשות מקומית.

לאור האמור לעיל, קבע בית המשפט כי אין לאפשר לאגודה, גם אם היא מקיימת פעילות מוניציפאלית, ליהנות מהפטור הקבוע בסעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין.

 

את כל המאמרים ניתן למצוא באתר בכתובת: www.atz-law.co.il

           

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה