על החלטת המנהל בבקשה לתיקון שומה – השגה או ערר?

סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") קובע כי: "היה אדם חולק על השומה רשאי הוא לבקש מהמנהל, בהודעת השגה, בכתב, לחזור ולעיין ולשנות את השומה; בקשה כאמור תפרש את הנימוקים להשגה על השומה, את סכום המס הנובע מהם ואת דרך חישובו…ותוגש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעת השומה…"

הסעיף האמור קובע, כי על שומה לפי מיטב שפיטה שהוציא המנהל, ניתן להגיש השגה תוך 30 ימים מיום שנמסרה הודעת השומה, ולבקש במסגרתה לחזור ולעיין ולשנות את השומה.

המשך סעיף 87 לחוק קובע, כי מנהל מסמ"ק (לעיל ולהלן: "המנהל") ייתן את החלטתו המנומקת בהשגה תוך 8 חודשים מיום שנמסרה לו ההשגה, כאשר מטעמים מיוחדים יכל המנהל להאריך את התקופה עד שנה.

סעיף 88 לחוק, מאפשר לנישום להגיש ערר על החלטת המנהל בהשגה תוך 30 יום מיום שנמסרה לו ההחלטה ובין היתר לערור על כל החלטה של המנהל בהשתמשו בשיקול הדעת הניתן לו בחוק.

הרעיון בסעיף 88 מעבר להגשת ערר על החלטת המנהל בהשגה הוא, שלמרות שהזכות להשגה ולערר מותנית בהוצאת שומה, הרי שמרגע שהוצאה לנישום שומה יוכל לערור על כל ההחלטות האחרות של המנהל, הקשורות לשומה (יצוין כי קיימת פרשנות לפיה הסעיף חל גם ללא קשר להוצאת שומה).

מהאמור לעיל עולה, כי על החלטת המנהל בבקשה לתיקון שומה יש להגיש ערר בלבד שכן אין מדובר בשומה לפי מיטב שפיטה שהוציא המנהל אלא מדובר בהחלטה אחרת הקשורה לשומה.

סוגיה זו נדונה השבוע בו"ע 63319-07-23 זמל נ' מנהל מסמ"ק ירושלים, כאשר המנהל הגיש בקשה לסילוק על הסף של ערר שהוגש ע"י מר אליוט זמל (להלן: "זמל") בטענה, כי זמל הגיש ערר על החלטת המנהל בבקשה לתיקון שומה אף שהיה עליו להגיש השגה לפי סעיף 87 לחוק ולא ערר לפי סעיף 88 לחוק.

במקרה הנדון, הגיש זמל בקשה לתיקון שומה לפיה, הוא רכש זכויות בדירת מגורים כדי להרוס אותה ועל כן שגה המנהל בקביעתו כי יש למסות את הרכישה במס רכישה כדירת מגורים.

לאחר שבקשתו לתיקון השומה נדחתה, מהטעם כי אין מדובר ברכישה למטרת הריסה, הגיש זמל את הערר, לגביו הגיש המנהל את הבקשה לסילוק על הסף כאמור.

יצוין, כי טענה זו של המנהל סותרת את טענתו במספר פסקי דין בעבר בין היתר בעניין אפי חוגי (ו"ע 68019-07-18) ובעניין חוסין אלבאש (ו"ע 62832-02-20), לפיה על החלטת המנהל בבקשה לתיקון שומה יש להגיש ערר לפי סעיף 88 לחוק וכי זמל אף הוכיח לבית המשפט כי מערכת המחשב הייתה חסומה להגשת השגה בטענה כי "חלף המועד להגשתה".

בהחלטה שקיבל בית המשפט נקבע, כי עמדת המנהל בבקשה לסילוק הערר מוקשית ואיננה עולה בקנה אחד עם עמדתו בהליכים אחרים בהם עלתה השאלה האם יש להגיש ערר או השגה בבקשה לתיקון שומה וכי בדין הגיש זמל את הערר על החלטת המנהל בבקשה לתיקון השומה.

אי לכך, דחה בית המשפט את הבקשה לסילוק הערר על הסף שהגיש המנהל.

 

את כל המאמרים ניתן למצוא באתר בכתובת:  www.atz-law.co.il

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

  © כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה