לא ניתן לפרוס רווח הון או שבח ריאלי לצורך חישוב מס יסף

אחת מהמלצותיה של ועדת טרכטנברג, שהוקמה בעקבות המחאה החברתית בשנת 2011, הייתה להטיל מס ישיר על הכנסות גבוהות, "מס עשירים".

המלצה זו יושמה והחל מיום 01/01/2013 נוסף לפקודת מס הכנסה סעיף 121ב אשר הטיל מס נוסף (מס יסף), בשיעור של 2%, על יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה חייבת (כהגדרתה בסעיף)  העולה על כ- 800,000 ₪ בשנה.

החל משנת 2017 הועלה שיעור המס ל-3% ובמקביל ירד הסכום השנתי בסעיף ל- 640,000 ₪, כאשר בשנת 2021 עומדת ההכנסה השנתית אשר מעליה יחול חיוב במס יסף על 647,640 ₪.

הגדרת "הכנסה חייבת" בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") , כוללת גם את מרכיב השבח הריאלי אשר נוצר למוכר בעת מכירת נכס נדל"ן, כאשר המשמעות היא שיש לצרף את השבח הריאלי שנוצר למוכר בעת המכירה לשאר הכנסתו החייבת בשנת המס לצורך הבחינה האם יש לחייבו במס יסף באותה שנה (וראו הרחבה במאמר מיום 14/09/2017).

סעיף 121ב(ד) לפקודה מאפשר לפרוס לצורכי חישוב מס היסף, הכנסות מיוחדות הניתנות לפריסה מהותית לפי סעיף 8(ג) לפקודה, כגון:  הפרשי שכר, דמי פדיון חופשה,  מענק פרישה או מוות, כאשר בהוראת ביצוע 09/2015 קבעה רשות המיסים, כי האמור לעיל אינו חל על פריסות של שבח ורווחי הון, שכן פריסה של רווח הון ושבח הינה פריסה טכנית בלבד ולכן גם אם בוצעה פריסת שבח ריאלי, היא איננה רלוונטית לצורכי חישוב מס היסף והוא יחושב על מלוא השבח הריאלי בשנת המכירה.

השבוע ניתן פס"ד בע"מ 13328-11-19 שפונט נ' פקיד שומה ת"א ובו נדונה השאלה האם בעקבות פריסת רווח ההון הריאלי לפי סעיף 91(ה) לפקודה, אשר ביצע מר אלכסנדר שפונט (להלן: "שפונט") בגין מכירת מניותיו – יחויב במס יסף בגין החלק היחסי המיוחס לשנת המכירה בלבד או שיש לחייב את שפונט במס יסף בגין מלוא רווח ההון הריאלי?

בית המשפט ניתח את הרקע לחקיקת סעיף 121ב לפקודה בתיקון 195 וקבע, כי הסעיף קובע מס מיוחד, אשר איננו מהווה מדרגת מס כשאר המדרגות, אלא מהווה מעשה חקיקה המבקש ליצור הסדר שלם וייחודי הקובע מס נוסף על כלל הרווחים שהתקבלו בשנת המס.

בנוסף קבע בית המשפט, כי כוונת המחוקק העולה מתוך הסעיף הייתה במפורש הטלת מס נוסף "על עשירים", כאשר המחוקק התיר לפרוס לצורך חישוב מס היסף רק הכנסה בעל גוון סוציאלי המנויה בסעיף 8(ג) לפקודה ולא הכנסה מרווח הון או שבח.

לצורך כך, הביא בית המשפט את דבריו של כב' השופט מלצר בבית המשפט העליון בעניין שבטון (ע"א 8958/07 שרל שבטון נ' פ"ש ת"א 5) המסבירים את ההבדל בין הוראות סעיף 8(ג) לפקודה, אשר עוסקות בפריסה מהותית של ההכנסה לעומת הוראותיהם של סעיף 91(ה) לפקודה, וסעיף 48א(ה)(1) לחוק מיסוי מקרקעין העוסקים בפריסה טכנית בלבד של רווח ההון ושל השבח הריאלי, וקבע כי העובדה שלא קיימת הפניה בסעיף 121ב לסעיף 91(ה) לפקודה (וגם לא לסעיף 48א(ה)(1) לחוק מיסוי מקרקעין) איננה השמטה שבטעות, אלא אמירה שבשתיקה כי המחוקק ביקש למסות הכנסות גבוהות שאינן בעלות גוון סוציאלי.

לסיכום קבע בית המשפט, כי אין לפרוס את רווח ההון הריאלי לצורך חישוב מס היסף ומשכך שפונט ישלם מס יסף על מלוא ההכנסה החייבת שהתקבלה על ידו בשנת המס לרבות רווח ההון.

          

אהרון צ'יסמדיה, עו"ד (רו"ח)

© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אהרון צ'יסמדיה

Call Now Buttonליצירת קשר עם עו"ד צ'יסמדיה